Sekce: Chemie životního prostředí

garant sekce: prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

obsah sekce:
 • Znečištění složek životního prostředí chemickými látkami  
 • Distribuce a osud chemických látek v životním prostředí  
 • Nové polutanty životního prostředí, mikroplasty  
 • Analytické metody v životním prostředí  
 • Ekotoxikologie  
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik  
 • Technologie ochrany životního prostředí  
 • Chemie a technologie zpracování odpadů  
 • Nanomateriály a jejich vliv na životní prostředí  
 • Environmentální informační systémy  
 • Vývojové trendy v chemii životního prostředí  
 • Mezinárodní úmluvy a aktivity zaměřené na chemické látky v životním prostředí